Zal de fusietoets afgeschaft worden?

Zal de fusietoets afgeschaft worden?

In de sectorwetten is geregeld onder welke voorwaarden een fusie voorafgaande toestemming van de minister van OCW behoeft. Afhankelijk van het aantal leerlingen of het aantal scholen is een fusie in het PO, VO en (V)SO al dan niet toetsplichting. Een toetsplichtige fusie kan onder een lichte fusietoets of een inhoudelijke fusietoets vallen.

Eind 2018 is er een wetvoorstel ingediend met het doel om de fusietoets af te schaffen voor het PO, VO en (V)SO.  De wens van de regering is om de afstemming en de besluitvorming over fusies weer terug te brengen naar het lokale niveau. Schoolbesturen krijgen op die manier meer ruimte om zonder inmenging van de minister de lokale samenwerkingen op te zoeken, zodat de keuzevrijheid van ouders en leerlingen gewaarborgd kan blijven.

Indien de fusietoets definitief wordt afgeschaft, zal er nog wel een fusie-effectenrapportage opgesteld moeten worden. Daarnaast zal het college van B&W om advies gevraagd moeten worden en de medezeggenschapsraad zal haar instemmingsbevoegdheid blijven behouden. Middels een amendement is de bevoegdheid van de medezeggenschapsraad in het wetsvoorstel uitgebreid: vanaf het voornemen tot fusie dient het bevoegd gezag regelmatig te overleggen met de medezeggenschapsraad.

In de aanloop naar een wetswijziging heeft de minister besloten om bij toetsplichtige fusies enkel de lichte fusietoets toe te passen. De onafhankelijk adviescommissie (de CFTO) die de minister van advies voorzag bij de inhoudelijke fusietoets is opgeheven per 1 januari 2019.

Op 10 september 2019 is het wetsvoorstel aangenomen met de stemmen van de leden van de fracties van 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie. Deze partijen hebben samen wel een meerderheid in de Tweede Kamer, maar geen meerderheid in de Eerste Kamer. Het is dus nog maar de vraag of het wetsvoorstel zal worden aangenomen in de Eerste Kamer.

Indien het wetsvoorstel wordt verworpen door de Eerste Kamer kan het gevolg daarvan zijn dat de inhoudelijke fusietoets mogelijk weer terug zal komen.

Zodra er meer bekend is zullen wij u hiervan op de hoogte brengen via onze website