Een meisje haalt op de opleiding iets uit haar kluisje

Workshop interpretatie CAO VO en rechtspositie in het VO

Workschop interpretatie CAO VO en rechtspositie in het VO op 10 oktober 2018

Op 10 oktober 2018 biedt Cascade advocaten in samenwerking met Pro Management Onderwijssupport u de mogelijkheid deel te nemen aan een kleinschalige bijeenkomst over de complexe rechtspositie van het onderwijspersoneel in het VO. Aan de hand van  praktijkvoorbeelden en uw eigen inbreng wordt ingezoomd op de huidige regelgeving,  waarbij veel ruimte is voor inbreng vanuit de  deelnemers en verkenning van uw strategische mogelijkheden. De groep bevat maximaal 10 deelnemers. 

De nieuwe CAO VO is inmiddels door de social partners gepresenteerd en levert een aantal wijzigingen op met betrekking tot de inzet van minder lesuren en meer ontwikkeltijd, extra middelen voor ondersteunend personeel en een afwijkende ketenbepaling voor onbevoegde docenten. Ook zijn er afspraken gemaakt over het verhogen van de salarissen. Daarnaast was de bestaande regelgeving met betrekking tot het eigenrisicodragerschap, de re-integratie-verplichtingen en  specifieke CAO VO afspraken zoals de ZAVO al zeer complex. U kunt er, als bestuurder, directeur/schoolleider of HRM-functionaris in het voortgezet onderwijs gemakkelijk het spoor in bijster raken.

Bas Vorstermans en Noor Dietvorst maken op 10 oktober 2018 de  wet- en regelgeving voor  onderwijspersoneel op dit vlak voor u begrijpelijk en behandelen ook actualiteiten vanuit de jurisprudentie zoals de opeisbaarheid van de transitievergoeding bij een gedeeltelijke herplaatsing bij ziekte.

Te behandelen onderwerpen zijn o.a.:

  • Specifieke knelpunten in de Wet Werk en Zekerheid voor het VO: hoe is de stand van zaken na drie jaar WWZ en wat zijn de risico’s voor de werkgever?
  • Wat valt er te verwachten op het gebied van de nieuwe WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) voor het VO?
  • Hoe ziet het nieuwe onderhandelaarsakkoord CAO VO er uit, en welke taken liggen er voor het bevoegd gezag in de uitvoering daarvan?
  • De uitwerking van de ZAVO in de praktijk: ken je rechten en plichten   
  • Het eigenrisicodragerschap voor de WW, ZW en WIA: hoe werkt dit eigenrisicodragerschap, hoe krijg je als werkgever inzicht in de kosten en hoe kun je deze beheersbaar maken?
  • De re-integratie-verplichtingen in het kader van artikel 72a WW voor het VO: tips & tools voor de praktijk
  • Do’s en don’ts bij beëindiging van een dienstverband: waar moet je op letten?
  • Aandacht voor de behandeling van specifieke casussen vanuit de praktijk  

Dr. mr. Frans Brekelmans zal zorgen voor een kijkje in de keuken van de jurisprudentie op dit gebied en ook informatie veschaffen over het nieuwe onderhandelaarsakkoord voor het VO.

Voorafgaand aan de cursus zal aan u een korte vragenlijst worden toegezonden om zo een optimaal beeld te krijgen van uw vragen en verwachtingen.

Wij kijken er naar uit u op deze bijeenkomst te mogen ontmoeten!

Wanneer: 10 oktober 2018 (aanvang 12.30 uur, eindtijd 16.30 uur)

Waar: Cascade advocaten, Bankastraat 100 te Den Haag (aanmelden via de receptie op Bankaplein 3)

Door wie: Bas Vorstermans & Noor Dietvorst in samenspraak met Frans Brekelmans

Voor wie: bestuurders, directeuren, HRM-functionarissen en schoolleiders in het voortgezet onderwijs

Prijs: € 290,- per deelnemer exclusief BTW

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via bijgaande link: