Fietsenstalling school

Workshop CAO PO 2018

Highlights van de wijzigingen van de rechtspositie in het PO/SO door Cascade advocaten in samenspraak met Pro Management Onderwijssupport

Op 26 september 2018 biedt Cascade advocaten in samenwerking met Pro Management Onderwijssupport u de mogelijkheid deel te nemen aan een kleinschalige bijeenkomst over de wijzigingen in de rechtspositie van het onderwijspersoneel in het PO en SO. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en uw eigen inbreng wordt ingezoomd op de huidige regelgeving, waarbij veel ruimte is voor inbreng vanuit de deelnemers en verkenning van uw strategische mogelijkheden. De groep bevat maximaal 10 deelnemers. 

De nieuwe CAO PO is inmiddels door sociale partners gepresenteerd en levert een aantal wijzigingen op met betrekking tot de inzet van de ketenbepaling (onder andere voor ziektevervanging) en bovenwettelijke uitkeringen, de inzet van een eenduidig model van werkverdeling ter vervanging van het basis- en overlegmodel en nieuwe voorbeeldfuncties. Ook zijn er diverse afspraken gemaakt over het verhogen van de salarissen en eenmalige uitkeringen. Tegelijkertijd gaat het nieuwe CAO akkoord anticiperen op de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) per 1 januari 2020. Per deze datum wordt het reglement Participatiefonds ook ingrijpend gewijzigd, waarbij de uitkeringskosten niet langer zonder meer voor risico van dit fonds kunnen worden gebracht. Vanaf 2020 zal er in het primair en speciaal onderwijs dus het nodige gaan veranderen op het gebied van afvloeiingsregelingen en ontslag. U kunt er, als bestuurder, directeur/schoolleider of HRM-functionaris in het primair en speciaal onderwijs gemakkelijk het spoor in bijster raken.

Bas Vorstermans en Noor Dietvorst maken op 26 september 2018 de nieuwe wet- en regelgeving voor onderwijspersoneel op dit vlak voor u begrijpelijk en behandelen ook actualiteiten vanuit de jurisprudentie (zoals de opeisbaarheid van de transitievergoeding bij een gedeeltelijke herplaatsing bij ziekte).

Te behandelen onderwerpen zijn o.a.:

  • Specifieke knelpunten in de Wet Werk en Zekerheid voor het PO: hoe is de stand van zaken na drie jaar WWZ en wat zijn de risico’s voor de werkgever?
  • Wat valt er te verwachten op het gebied van de nieuwe WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) voor het PO en SO?
  • Hoe ziet het nieuwe onderhandelaarsakkoord CAO PO er uit, en welke taken liggen er voor het bevoegd gezag in de uitvoering daarvan?
  • Wat gaat er wijzigen op het gebied van het eigenrisicodragerschap voor de WW en de bovenwettelijke WOPO vanuit het Participatiefonds?   
  • Do’s en don’ts bij beëindiging van een dienstverband: waar moet je op letten?
  • Aandacht voor de behandeling van specifieke casussen vanuit de praktijk  

Dr. mr. Frans Brekelmans zal zorgen voor een kijkje in de keuken van de jurisprudentie op dit gebied en ook informatie verschaffen over het nieuwe onderhandelaarsakkoord voor het PO en SO.

Voorafgaand aan de cursus zal aan u een korte vragenlijst worden toegezonden om zo een optimaal beeld te krijgen van uw vragen en verwachtingen.

Wij kijken ernaar uit u op deze bijeenkomst te mogen ontmoeten!

 

Wanneer: 26 september 2018 (aanvang 12.30 uur, eindtijd 16.30 uur)

Waar: Pro Management Onderwijssupport te Delft

Door wie: Bas Vorstermans & Noor Dietvorst in samenspraak met Frans Brekelmans

Voor wie: bestuurders, directeuren, HRM-functionarissen en schoolleiders in het primair en speciaal onderwijs

Prijs: € 290,- per deelnemer exclusief BTW

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via bijgaande link: