Werknemers

Als werknemer van een school zorgt u dat uw leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Het maakt daarbij niet uit of u dagelijks voor de klas staat of juist achter de schermen werkt, bijvoorbeeld als ICT-beheerder. Vanuit uw professie stelt u hoge eisen aan uzelf, in het belang van goed onderwijs aan de leerlingen van uw school. Soms kan er echter iets gebeuren, waarbij u lijnrecht tegenover de schoolleiding komt te staan, bijvoorbeeld in het geval van vermeend disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. In zo’n geval zoekt u houvast bij een professional, die zich kan inleven in uw situatie en als geen ander uw belangen kan behartigen. Cascade advocaten beschikt over 25 jaar ervaring in het onderwijs. Wij zetten ons graag in om, samen met u, tot de best denkbare oplossing te komen.

Status aparte professionele bestuurders

Ook als professioneel bestuurder van een schoolbestuur heeft u soms juridisch advies nodig over uw positie. U kunt een meningsverschil krijgen met de raad van toezicht of met het toezichthoudend bestuur over bijvoorbeeld het te voeren beleid of uw beloning. Behalve bestuurder bent u zelf (in de meeste gevallen) ook werknemer, en dat maakt de rechtspositie van de bestuurder complex. Behalve de Wet Normering Topinkomens geldt soms de CAO voor bestuurders, maar soms ook een andere regeling. Ook in het arbeidsrecht heeft u als bestuurder een andere positie. Cascade kent uw positie en weet wat nodig is om uw belangen doeltreffend te behartigen. Wij hebben verschillende bestuurders succesvol bijgestaan in rijk geschakeerde situaties.

Veel ‘onderwijscollega’s’ zijn u reeds voorgegaan, zowel docenten en professionele bestuurders als stafmedewerkers en ondersteunend personeel. Wij hebben hen onder meer geholpen met de volgende vragen en onderwerpen.

 Welke beroepsmogelijkheden heb ik als medewerker bij een aangekondigd ontslag? Wat zijn valide redenen om een werknemer ontslag aan te zeggen?

  • Ik heb een berisping ontvangen (of ben geschorst). Is deze schorsing of berisping terecht opgelegd?
  • Op welke vergoeding heb ik als werknemer recht bij ontslag?
  • Ik heb letsel opgelopen tijdens mijn werk. Kan de school hiervoor aansprakelijk worden gesteld?
  • Welke relatie ben ik als schoolbestuurder ten opzichte van de Raad van Toezicht, en hoe kunnen bestuur en toezicht volgens de good governance code goed worden gescheiden?
  • Ik heb als bestuurder een conflict met de raad van toezicht. Voor de volgende vergadering staat mijn ontslag geagendeerd. Kan de raad van toezicht mij zomaar ontslaan?
  • Hoe zit het bij ziekte van de werknemer met de financiële afwikkeling van bijvoorbeeld de transitievergoeding en mogelijke uitkeringsaanspraken?
Cascade advocaten

Heeft u vragen? Neem direct contact met ons op.