Schoolbesturen

Als schoolbestuur of college van bestuur draagt u de eindverantwoordelijkheid voor beslissingen, die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit van het bepalen van het schoolbeleid tot het aannemen van nieuw personeel. En van het zorgen voor huisvesting en onderwijsmiddelen tot het beheren van de financiën. Met enige regelmaat betreft het onderwerpen, die niet tot uw directe expertise behoren. Dat kan het besturen best lastig maken. Daarnaast kan het voorkomen dat u als schoolbestuur niet op één lijn kunt komen met de schoolleiding, de medezeggenschapsraad of uw raad van toezicht. In zulke situaties is het fijn als u kunt terugvallen op juridische experts, die uw taal spreken en tegelijkertijd geworteld zijn in de onderwijssector.

Cascade advocaten staat dagelijks schoolbesturen bij over de meest uiteenlopende onderwerpen. Onderstaand treft u een selectie aan van vragen en onderwerpen waarmee schoolbesturen bij ons aankloppen.

 • Waar moet een goed ontslagdossier aan voldoen en hoe moet dit zijn opgebouwd in situaties van disfunctioneren en/of verstoorde arbeidsrelatie?
 • Welke sanctiemogelijkheden heeft een schoolbestuur in het geval van ernstig plichtsverzuim of misdragingen van personeel (bijvoorbeeld fraude, bezit kinderporno, ongewenste omgang met leerlingen)?
 • Hoe om te gaan met een zieke werknemer in het onderwijs vanuit het perspectief van re-integratie? Hoe te handelen als de werknemer bijvoorbeeld weigert om de voorschriften van de bedrijfsarts op te volgen?
 • Hoe zit het bij ziekte met de financiële afwikkeling van bijvoorbeeld de transitievergoeding en mogelijke uitkeringsaanspraken?
 • Op welke vergoeding heeft een ontslagen medewerker recht en welke mogelijkheden zijn er om de kosten van een ontslag zo laag mogelijk te laten zijn?
 • Hoe kan het schoolbestuur waarborgen dat de schoolorganisatie voldoet aan alle facetten rondom de nieuwe privacywetging, die in mei 2018 van kracht wordt?
 • Aan welke voorwaarden moet een ontslag voldoen om niet strijdig te zijn met de eisen van het Participatiefonds, zodat de kosten van de (bovenwettelijke) WW niet voor rekening van het schoolbestuur komen?
 • Welke mogelijkheden heeft de school om een leerling te schorsen of verwijderen, bijvoorbeeld als blijkt dat de leerling specifieke zorgbehoeften heeft, die de school niet kan bieden?
 • In welke gevallen mag een school een (nieuwe) leerling weigeren, bijvoorbeeld in het geval van een autistisch of hoogbegaafd kind?
 • Moet een schoolbestuur altijd gehoor geven aan de wensen van de ouder om een kind medicijnen te verstrekken op school, en hoe is de aansprakelijkheid op dit punt geregeld, bijvoorbeeld als er sondevoeding moet worden toegediend en er geen bevoegd arts op school aanwezig is?
 • Hoe moet rechtspositioneel worden omgegaan met gescheiden ouders? Moeten beide ouders bijvoorbeeld een inschrijvingsformulier ondertekenen als het kind wordt aangemeld op school? En moeten beide ouders worden geïnformeerd in het geval van ongeoorloofd verzuim?
 • Er is sprake van een geschil met een leerling over de afname van het examen, bijvoorbeeld omdat de leerling betrapt is met een spiekbriefje of omdat de leerling zich onterecht ziek heeft gemeld. Hoe moet je hier als schoolleiding mee omgaan?
 • Een aan een leerling verstrekte laptop wordt kapot ingeleverd. Welke mogelijkheden heeft de school om de kosten bij de leerling neer te leggen als er geen gebruikersprotocol door de leerling is ondertekend?
 • De gemeente investeert onvoldoende in een schoolgebouw met veel achterstallig onderhoud. Welke mogelijkheden zijn er om toch te kunnen beschikken over een goed functionerend en comfortabel schoolgebouw?
 • De school wil uitbreiden met kinderopvangfaciliteiten, maar kan het niet eens worden met de gemeente over de huurvergoeding. Welke mogelijkheden zijn er om de situatie vlot te trekken?
 • De school wordt geconfronteerd met een bekostigingssanctie. Hierbij wordt (een deel van) de rijksbekostiging ingehouden. Wordt deze sanctie terecht opgelegd, hoe kan dit een volgende keer worden voorkomen en welke beroepsmogelijkheden zijn er?
 • Binnen een schoollocatie moet fors bezuinigd worden en de vakbonden verwachten een sociaal plan. Hoe kan dit sociaal plan er voor het schoolbestuur zo optimaal mogelijk uitzien?
 • Welke mogelijkheden zijn er om de schoolbelangen zo goed mogelijk te verdedigen in het geval van reorganisaties, fusies of schooloverdracht?
 • In de organisatiestructuur blijken bestuur en toezicht onvoldoende gescheiden. Op welke wijze kan de organisatie, gezien haar schaal en complexiteit, het beste aan de governance-normen voldoen?
 • Hoe kan het schoolbestuur waarborgen dat de schoolorganisatie voldoet aan alle facetten rondom de nieuwe privacywetging, die in mei 2018 van kracht wordt?
 • Wat moet een schoolbestuur doen in geval van een datalek?
 • De medezeggenschapsraad heeft een negatief advies uitgebracht over de beoogde nieuwe samenwerking met een kinderopvangorganisatie. Kan de school aan dat advies voorbij gaan?
 • Het schoolbestuur heeft onenigheid met het samenwerkingsverband over de verdeling van additionele gelden. Waar hebben de scholen op basis van de gemaakte afspraken recht op?
 • De school heeft een melding van discriminatie ontvangen. Wat is de formele weg om met een dergelijke melding om te gaan?
cascade-schoolbesturen

Heeft u vragen? Neem direct contact met ons op.