20181009_Cascade-39

Regels voor de aanvraag van de compensatieregeling van de transitievergoeding per 1 april 2020

De Regeling compensatie transitievergoeding treedt in werking met ingang van 1 april 2020 en is het gevolg van de wet van 11 juli 2018, houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij langdurige ziekte. Deze nieuwe wet heeft artikel 7:673 e BW toegevoegd dat bepaalt dat het UWV op verzoek van het schoolbestuur (bezien vanuit de onderwijssector) compensatie verstrekt ter hoogte van de transitievergoeding die het schoolbestuur heeft betaald bij ontslag vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dit geldt zowel voor de beëindiging van een tijdelijk of vast dienstverband, dit laatste via opzegging middels een ontslagvergunning van het UWV of op grond van wederzijds goedvinden middels een vaststellingsovereenkomst. In alle gevallen dient er sprake te zijn van ontslag dat heeft plaatsgevonden vanaf 1 juli 2015, omdat dit de datum was waarop de transitievergoeding verplicht werd gesteld door middel van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Ook als een vergoeding is betaald voor een deeltijdontslag en gedeeltelijke herplaatsing, kan een compensatie worden verstrekt.

De schoolbesturen zijn verplicht om een aanvraag in te dienen bij het UWV om in aanmerking te kunnen komen voor de voormelde compensatie. De aanvraag valt onder de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Indien het UWV zou besluiten om de aanvraag af te wijzen, dan staat daartegen dus ook bezwaar en beroep open. Hoger beroep kan worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep. De aanvraag verloopt zo veel mogelijk langs elektronische weg via een digitaal formulier dat UWV daar nog voor ter beschikking zal stellen. Het UWV dient binnen een redelijke termijn na ontvangst van de volledige aanvraag om compensatie te beslissen. Dit is in ieder geval binnen 8 weken. Indien het UWV niet binnen deze termijn kan beslissen, dan dient de werkgever daarover door het UWV te worden geïnformeerd. Voor oude gevallen (zie hierna) is bepaald dat het UWV binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag moet beslissen.

Oude gevallen vallen ook onder de Regeling compensatie transitievergoeding

Er wordt geen aanvraag toegekend als het schoolbestuur de aanvraag te laat indient, te weten na zes maanden gerekend vanaf de dag dat de transitievergoeding is verstrekt. Oude gevallen daarentegen kunnen wel na zes maanden gerekend vanaf de datum van de betaling worden ingediend, als de aanvraag heeft plaatsgevonden voor 1 oktober 2020 en aan de werknemer de volledige transitievergoeding is verstrekt voor 1 april 2020. Deze overgangsbepaling vervalt per 1 april 2022. Let er dus goed op dat u in het geval van oude gevallen vanaf 1 juli 2015 tijdig een aanvraag doet! U heeft daar vanaf 1 april 2020 dus zes maanden de tijd voor. Indien het schoolbestuur ervoor gekozen heeft om de transitievergoeding in termijnen uit te betalen, dan kan er een aanvraag voor compensatie worden ingediend na de laatste betaling. Als moment van betaling is bepalend de datum waarop de vergoeding van de rekening van het schoolbestuur is afgeschreven.

Welke documenten zijn nodig voor de aanvraag?

Om te beoordelen of recht bestaat op compensatie, moet het UWV in ieder geval de volgende zaken ontvangen:

  1. Bij de aanvraag dient er een afschrift te worden overlegd van de arbeidsovereenkomst;
  2. Aangetoond moet kunnen worden hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd middels een overzicht van de staat van dienst (ook van eventuele rechtsvoorgangers);
  3. Duidelijk moet ook zijn dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan.[1] Indien de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is afgelopen, dan dient het schoolbestuur stukken te overleggen waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Daartoe mogen de volgende zaken worden overlegd:
    • De beschikking van het UWV waaruit blijkt dat het UWV toestemming heeft verleend voor het ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid; of
    • De beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden; of
    • De vaststellingsovereenkomst die ziet op het met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  4. De werkgever moet inzichtelijk kunnen maken hoe de transitievergoeding is berekend en hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte zijn geweest.

Het schoolbestuur dient de aanvraag voor de compensatie van de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid voor oude gevallen tijdig in te dienen. Dit moet gebeuren in de periode tussen 1 april 2020 en 1 oktober 2020. Transitievergoedingen die na 1 april 2020 worden uitgekeerd dienen bij UWV binnen zes maanden te worden ingediend. Overschrijding van deze termijn is fataal en kan later niet alsnog worden gerepareerd. Het is van belang dat u in uw administratie nu al nagaat om welke gevallen het gaat vanaf 1 juli 2015, waarbij u tijdig onderzoekt of u voldoet aan alle vereisten die door het UWV zullen worden gesteld. Mocht u daarbij assistentie wensen, of heeft u vragen bij de aanvraagprocedure van het UWV, dan kunt u daarvoor uiteraard terecht bij Cascade advocaten.

[1] Verstrekking van medische gegevens van een oud-werknemer door de werkgever aan het UWV dient in overeenstemming te zijn met de AVG.