Disclaimer en privacy statement

Disclaimer

Via de website en nieuwsbrief van Cascade advocaten wordt algemene informatie verstrekt over Cascade advocaten en/of juridische of andere onderwerpen. Voor zover de website en nieuwsbrief van Cascade advocaten juridische onderwerpen betreffen is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. De betreffende informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Cascade advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie.

De informatie op de website en nieuwsbrief van Cascade advocaten is auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Cascade advocaten de op deze website en in de nieuwsbrief aangeboden informatie (al dan niet tegen betaling) te vermenigvuldigen of te verspreiden.

Verwijzingen via de website en nieuwsbrief van Cascade advocaten naar andere websites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Cascade advocaten kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Privacy statement

Persoonsgegevens die Cascade advocaten verwerkt

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Cascade advocaten en de verwerkingen via haar website www.cascadeadvocaten.nl. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Cascade advocaten en de onder de gemeenschappelijke naam Cascade advocaten naar buiten tredende individuele advocaten. Cascade advocaten verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’).

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • technische gegevens, zoals (een deel van) uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Hoe Cascade advocaten persoonsgegevens verkrijgt

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u ons een opdracht voor juridische dienstverlening geeft, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden in het kader van een zaak die wij behandelen, via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.

Waarom Cascade advocaten persoonsgegevens verwerkt

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

De persoonsgegevens die wij verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Juridische dienstverlening: Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (inclusief facturatie) van de betreffende opdracht (verlenen van juridisch advies, voeren van een gerechtelijke procedure of verzorgen van juridische kennisoverdracht);
 • Nakomen wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels: Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor advocaten geldende regelgeving en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen.
 • Verbeteren dienstverlening: Wij verwerken persoonsgegevens voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website);
 • Informatieverstrekking: Wij verwerken persoonsgegevens om u te informeren over actualiteiten, evenementen, diensten en producten;
 • Toegankelijkheid website: Wij verwerken persoonsgegevens om u toegang te verschaffen tot de sociale media van Cascade advocaten en het delen van berichten via eigen sociale media.

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met Cascade advocaten, de uitvoering van wet- en regelgeving, uw toestemming en/of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Cascade advocaten.

Hoe lang Cascade advocaten persoonsgegevens bewaart

Cascade advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

Plaats van verwerking en beveiliging

Cascade advocaten verwerkt uw persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de EU/EER. Cascade advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. De website van Cascade advocaten maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Cascade advocaten een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cascade advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met wie Cascade advocaten persoonsgegevens deelt

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat Cascade advocaten daarbij een gerechtvaardigd belang heeft. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name (een deel van) het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en andere gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. In dit kader hebben wij ervoor gekozen een deel van het IP-adres te maskeren.

Gebruik van cookies

De website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door een website op uw apparaat (bijvoorbeeld: pc, tablet of smartphone) worden geplaatst. Cascade advocaten gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Functionele cookies

Op basis van de gerechtvaardigde belangen van Cascade advocaten wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Dat zijn cookies die nodig zijn om de website van Cascade Advocaten goed te laten lopen. Voor het gebruik van functionele cookies is geen toestemming vereist.

Analytische cookies

Op basis van de gerechtvaardigde belangen van Cascade advocaten wordt gebruik gemaakt van analytische cookies. De website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die statistieken over websitebezoek bijhoudt (bijvoorbeeld: bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen). Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Cascade advocaten heeft hier geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen u naar het privacybeleid van Google en van Google Analytics. Voor het gebruik van analytische cookies is geen toestemming vereist.

Sociale media

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door sociale media zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Cascade advocaten heeft geen invloed op hoe sociale media omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen u naar het privacybeleid van LinkedIn, Facebook, Google en Twitter.

Wijzigingen

Deze Privacy statement kan worden gewijzigd. Cascade advocaten behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 Vragen en recht op inzage en correctie

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Cascade advocaten, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met Cascade. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aan ons mailen via e-mailadres info@cascadeadvocaten.nl. Cascade advocaten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Heeft u vragen? Neem direct contact met ons op.