20181009_Cascade-39

Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: wel of geen transitievergoeding bij salarisvermindering?

In september 2018 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zogenoemde Kolom-zaak waarbij is bepaald dat er een gedeeltelijke transitievergoeding verschuldigd is als er sprake was van een noodzakelijke vermindering van de arbeidsomvang én als de vermindering substantieel (ten minste 20%) en structureel is. Hiervan is sprake in geval van een vermindering van de arbeidsomvang wegens arbeidsongeschiktheid. Sindsdien is dus duidelijk dat werknemers die na twee jaar ziekte bij de eigen werkgever in dienst blijven in een kleinere arbeidsomvang, veelal recht hebben op een transitievergoeding naar rato.

Maar is de werkgever ook een transitievergoeding verschuldigd als de langdurig arbeidsongeschikte werknemer na twee jaar wordt herbenoemd in een andere functie die een lagere inschaling kent? Dat is de inzet van een andere zaak die inmiddels aan het Gerechtshof Amsterdam voorligt, waarbij de werkgever een leerkracht na twee jaar ziekte voor een kleinere arbeidsomvang in de functie van onderwijsassistent had herplaatst. De functie van onderwijsassistent is niet alleen lager ten opzichte van de functie van leerkracht, maar ook minder in arbeidsomvang. De rechtsvraag in deze kwestie is of de werknemer ook recht heeft op een transitievergoeding bij herplaatsing in een lagere functie.

In lijn met de Kolom-uitspraak heeft het Gerechtshof Amsterdam inmiddels bepaald dat er in ieder geval een transitievergoeding verschuldigd is over de vermindering van de arbeidsomvang. Over de andere vraag, dus de vraag of er ook een transitievergoeding verschuldigd is als gevolg van de wijziging van de functie van leerkracht naar onderwijsassistent, vraagt het Gerechtshof zich af of een substantiële en structurele salarisvermindering eveneens aangemerkt dient te worden als een gedeeltelijke beëindiging waardoor de werknemer aanspraak maakt op een transitievergoeding. Deze cruciale vraag staat hier nu centraal in deze procedure, die daarmee een andere dimensie kent dan de Kolom-uitspraak.

Het Gerechtshof heeft hierover op 15 oktober 2019 in een tussenuitspraak zogenaamde prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Dat zijn rechtsvragen waarvan het antwoord rechtstreeks van belang is voor een groot aantal vergelijkbare zaken. De vragen van het Hof zijn:

 “Inleiding

In de beschikking van de Hoge Raad van 14 september 2018 (ECLI:NL:HR:2018:1617) wordt, kort samengevat, overwogen dat recht bestaat op een gedeeltelijke transitievergoeding indien sprake is van een structurele en substantiële vermindering van de arbeidsduur (ov. 3.5.6), omdat de werknemer anders, in geval van een latere algehele beëindiging van het dienstverband, een deel van zijn transitievergoeding zou mislopen (ov. 3.5.4).

Vraag

  1. Dient met een vermindering van de arbeidsduur gelijkgesteld te worden een vermindering van het salaris als gevolg van een functiewijziging, met dien verstande dat in dat geval ook recht op een transitievergoeding bestaat naar evenredigheid van de salarisvermindering?
  2. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord: gelden voor een dergelijke functiewijziging dezelfde eisen als genoemd in r.o. 3.5.5 van de Kolom- beschikking?
  3. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord: geldt dan ook dat het moet gaan om een substantiële en structurele salarisvermindering in dier voege dat het moet gaan om een vermindering van tenminste twintig procent die naar redelijke verwachting blijvend zal zijn?
  4. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord: indien sprake is van zowel een vermindering van arbeidsduur als van salaris, hoe moet in dat geval dan de transitievergoeding worden berekend?”

Tot aan de Kolom-uitspraak was het niet duidelijk dat er een gedeeltelijke transitievergoeding betaald zou moeten worden bij vermindering van de arbeidsomvang. Na beantwoording van bovenstaande vragen zal duidelijk zijn of ook een transitievergoeding betaald moet worden bij vermindering van het salaris wegens wijziging van de functie.

 

Indien u vragen heeft over het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met Cascade advocaten.