Onderwijsmediation

Cascade advocaten biedt nu ook onderwijsmediation aan

Naast procederen in de rechtbank en het schikken van juridische geschilpunten is mediation ook een wijze van geschilbeslechting om snel tot een oplossing te komen. Bij onderwijsmediation voeren deelnemers op basis van vrijwilligheid en onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider een gesprek over een conflict dat is ontstaan op school. Bij Cascade advocaten kunt u vanaf nu terecht bij Anja Bogaard voor onderwijsmediation kwesties. Anja is gecertificeerd MfN mediator en bereikbaar via a.bogaard@cascadeadvocaten.nl voor meer informatie over dit onderwerp. Zoekt u een mediator, dan kunt u vanaf heden dus ook bij Cascade advocaten terecht.

Een goed gesprek waarbij de lucht wordt geklaard hoeft slechts eenmalig 1,5 uur te duren afhankelijk van de behoefte. Eventueel kunnen mondelinge afspraken in een vaststellingovereenkomst worden opgenomen. Een arbeidsmediation behelst doorgaans meerdere gesprekken. Vervolgens is het nauwgezet uitvoeren van de gemaakte afspraken van groot belang voor het herstel van vertrouwen.

Hieronder staan enkele voorbeelden beschreven van situaties waarbij mediation in het onderwijs als conflictoplossing aan bod kan komen.

Primair onderwijs

* Een verwijzing naar het speciaal onderwijs door de school kan veel emoties te weeg brengen bij de ouders en de relatie met de school bemoeilijken. Een mediator kan helpen de emoties te reguleren en de belangen en behoeftes op tafel te krijgen zodat tot een door alle deelnemers gedragen oplossing kan worden gekomen.

* Indien het schooladvies afwijkt van alle verwachtingen die leraren hebben gegeven en ouders aangeven een klacht te zullen indienen bij de Klachtencommissie, kan mediation helpen om het conflict te de-escaleren. School krijgt alsnog te gelegenheid haar advies te verduidelijken en onderzocht kan bijvoorbeeld worden of school nog iets kan betekenen voor de ouders, althans voor het kind.

* Na een scheiding kan blijken dat één ouder bepaalde informatie niet heeft ontvangen van de school. Door stroeve communicatie tussen gescheiden ouders heeft deze ouder de indruk gekregen dat de school partij kiest voor de andere ouder. Een bemiddelingsgesprek tussen ouder(s) en de betreffende leraar en de directeur kan leiden tot herstel van vertrouwen en tot het maken van communicatieafspraken.

Voortgezet onderwijs

* Ouders zijn het niet eens met de beslissing van de school om een leerling niet te bevorderen en maken daarom kenbaar een klacht te zullen indienen bij de Klachtencommissie. Mediation tussen de ouders, de afdelingsleider en de mentor over de beslissing van de docentenvergadering kan helpen om tot wederzijds begrip te komen en tot een oplossing te komen.

* Ouders vinden dat de school hun klachten over het pesten van hun kind niet serieus heeft genomen en geven aan een klacht te zullen indienen bij de Klachtencommissie over het niet adequaat optreden tegen het pesten van hun kind. Ouders kunnen in overleg met de vertrouwenspersoon ervoor kiezen de directeur voor te stellen eest in een mediationgesprek trachten tot een oplossing te komen.

Doelen van mediation in het onderwijs kunnen zijn:

  • Kwaliteit van het onderwijs van het kind verbeteren
  • Verbetering van de communicatie
  • Wederzijdse verbinding school en ouders door begrip en erkenning
  • Voorkomen van het escaleren van een dispuut
  • Relatie behoud school en ouders
  • Toename tevredenheid of welbevinding van bestuurders, ouders en kinderen
  • Oplossen van het arbeidsgeschil

Werkwijze mediation

De mediator faciliteert het gesprek op een neutrale locatie. De mediator is er voor alle deelnemers en zorgt ervoor dat ieder gelijkwaardig aan het woord komt, en er geluisterd en doorgevraagd wordt zodat alle zorgen, belangen en wensen op tafel kunnen worden gebracht.

De mediator loopt met de deelnemers de verschillende fases van mediation door.

  • Individuele vertrouwelijke intake school en ouders: De mediator zal de school en de ouders beide in een apart gesprek zonder oordeel vragen naar wat de bevindingen zijn wat zij wensen te bereiken in mediation.
  • Onderzoeksfase: In het mediationgesprek met de school en de ouders gezamenlijk, krijgen de deelnemers de gelegenheid hun verhaal aan elkaar te doen en te vertellen wat hun behoeftes en belangen zijn. De mediator begeleidt en intervenieert het gesprek zonder oordeel.
  • Oplossingsfase: De gesprekdeelnemers zoeken naar oplossingen die mogelijk niet voorzien zijn geweest en men kiest vervolgens samen de beste oplossing.
Onderwijsmediation

Heeft u vragen? Neem direct contact met ons op.