cascade-22-05

Onafhankelijkheid ingewonnen advies deskundige bij tlv moet buiten kijf staan

Schoolbesturen in een bepaalde regio zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband in die regio. Een samenwerkingsverband (hierna: SWV) heeft onder meer de taak om te beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het speciaal onderwijs (hierna: SO). Bij deze beoordeling moet het SWV zich laten adviseren door deskundigen. Onlangs heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, de hoogste bestuursrechter, een uitspraak gedaan over die adviezen van deskundigen.

In de onderstaande zaak is het SWV geadviseerd om voor een leerling een toelaatbaarheidsverkaring (hierna: TLV) af te geven voor het SO. De vraag die centraal staat is of de deskundigen betrokken bij deze TLV een objectieve, onafhankelijke mening hebben.

Nadat de moeder van de desbetreffende leerling bezwaar heeft gemaakt tegen de TLV om de leerling te plaatsen op het SO, heeft het SWV advies gevraagd aan de Landelijke Bezwaaradviescommissie TLV. De commissie is tot de conclusie gekomen dat er tekortkomingen zitten in de TLV, waaronder tekortkomingen in het deskundigenadvies. Volgens de commissie dienen er ten minste twee deskundigenadviezen aanwezig te zijn in een TLV. Dit is terug te vinden in het Besluit bekostiging Wpo, onder artikel 34.8. Deze deskundigen dienen hun opdracht objectief te vervullen en mogen ook niet bij de aanvraag betrokken zijn.

Nadat de bezwaaradviescommissie heeft geadviseerd om twee nieuwe adviezen van deskundigen aan het dossier te voegen, werd er door deskundigen een nieuwe verklaring opgesteld. Volgens de moeder is een van deze deskundigen al betrokken geweest bij het opstellen van het handelingsplan, waardoor dit geen onafhankelijke deskundige meer is. De andere deskundigen zijn niet gekwalificeerd om een advies uit te brengen, omdat ze niet voldoen aan de wettelijke vereisten uit artikel 34.8 uit het Besluit bekostiging Wpo.

De Rechter sluit aan bij het betoog van de moeder. Omdat de eerste deskundige betrokken was bij het voortraject, kan het niet gelden als één van de twee deskundigenverklaringen die noodzakelijk zijn volgens de wet om over een TLV te adviseren. Omdat de deskundige al was betrokken, had het SWV zich bij het inwinnen van een advies over deze aanvraag door een andere deskundige moeten laten adviseren over de ingediende aanvraag voor een TLV.

 

De uitspraak is te lezen via ECLI:NL:RVS:2022:178.