Medezeggenschapsraden

Als lid van de medezeggenschapsraad praat u, samen met de andere leden van de medezeggenschapsraad, met het schoolbestuur over zaken als onder meer de schoolbegroting en de beleidsplannen. Samen met (andere) ouders, personeelsleden en, in het geval van het voortgezet onderwijs, leerlingen, doet u uw uiterste best om mee te denken met de schoolleiding en het schoolbestuur. Dat is niet altijd even makkelijk. Met name als u het niet met elkaar eens wordt. Dat kan het geval zijn bij zaken met veel impact, zoals bijvoorbeeld een fusie met een andere school of een schoolsluiting. Dan is het zaak om, te midden van alle emotie, het hoofd koel te houden. Hierbij kan het raadzaam zijn om juridische bijstand in te roepen van professionals. Als u hiervoor kiest, is het echter wel zo prettig als die professionals niet alleen goed thuis zijn in hun eigen vakgebied, maar tevens goed bekend zijn met de mores en sores in het onderwijs. De advocaten van Cascade advocaten zijn niet alleen goed in hun vak, ze kennen ook alle ins en outs van het onderwijs. En dat praat toch net even makkelijker, nietwaar?

Cascade advocaten wordt door medezeggenschapsraden gevraagd om te adviseren over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Onderstaand treft u een selectie aan van vragen en onderwerpen waarmee wij medezeggenschapsraden in de dagelijkse praktijk helpen.

  • Welke rechten heeft de medezeggenschapsraad als de school met sluiting wordt bedreigd? En welke maatregelen kunnen getroffen worden om opheffing van de school te voorkomen?
  • Welke mogelijkheden heeft de medezeggenschapsraad bij andere onderwerpen als zij het niet eens kan worden met de schoolleiding of het schoolbestuur, bijvoorbeeld bij het vaststellen van de vrijwillige ouderbijdrage, de samenstelling van de schoolgids of het ontslag van een directeur?
  • Het schoolbestuur is al bezig met de uitvoering van een ontslagbesluit over de schooldirecteur, terwijl de medezeggenschapsraad nog niet om advies is gevraagd. Hoe gaat de medezeggenschapsraad hiermee om?
  • De schoolleiding en de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad verschillen van mening over de vaststelling van het taakbeleid van de school. Wat is op dit vlak de jurisprudentie?
  • Kunnen in een organisatie met een zorgkant en een onderwijskant de verschillende medezeggenschapsstructuren met elkaar geïntegreerd worden?
  • De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft instemming verleend aan een besluit, waarvan de medezeggenschapsraad van de school vindt dat zij hier zelf over gaat. Is de medezeggenschapsraad aan de instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad gebonden?
Medezeggenschapsraden

Heeft u vragen? Neem direct contact met ons op.