Cascade_werkwijze

Heeft u de UBO’s al geregistreerd?

De Kamer van Koophandel meldt dat meer dan 1,5 miljoen organisaties uiterlijk 27 maart 2022 hun UBO’s (Ultimate Beneficial Owners), oftewel de uiteindelijk belanghebbenden, geregistreerd moeten hebben in het UBO-register. Dat geldt ook voor onderwijsorganisaties. Als het goed is heeft u daarover een brief ontvangen van de Kamer van Koophandel.

De UBO is altijd een natuurlijke persoon. Voor het vaststellen van de UBO’s wordt gekeken naar de omvang van de aandelen, het eigendomsbelang of het stemrecht al dan niet bij een statutenwijziging. De omvang van de aandelen en het eigendomsbelang met daarbij een begunstigde van het vermogen speelt doorgaans geen rol, omdat de meeste onderwijsorganisaties een stichting of een vereniging zijn. De UBO wordt in dat geval bepaald aan de hand van het stemrecht of de zeggenschap. Bij een stichting gaat het in het bijzonder om het stemrecht bij een statutenwijziging.

Stemrecht

De statuten bepalen het stemrecht en de wijze waarop de statuten worden gewijzigd.

  • Vereniging: Een vereniging telt meestal meer dan drie leden, waardoor er geen natuurlijke persoon zal zijn die meer van 25% van het stemrecht heeft;
  • Stichting: Personen die meer van 25% stemrecht hebben bij een besluit tot statutenwijziging zijn de UBO’s. Een goedkeuringsbevoegdheid van bijvoorbeeld een Raad van Toezicht wordt niet aangemerkt als een stemrecht. Als het bestuur het besluit tot statutenwijziging neemt en uit maximaal drie personen bestaan, dan gelden de bestuurders als de UBO’s. Bij vier bestuurders of meer is het stemrecht 25% of minder, waardoor de bestuurder niet worden aangemerkt als UBO’s.

Als er geen UBO kan worden vastgesteld op basis van het stemrecht, wordt er gekeken naar de feitelijke zeggenschap.

Feitelijke zeggenschap

In de praktijk zou het bij de feitelijke zeggenschap bijvoorbeeld moeten gaan om een directeur die middels een machtiging van het bestuur de feitelijke zeggenschap heeft. Indien ook op basis van dit criterium geen UBO vastgesteld kan worden, worden de bestuurders als UBO’s ingeschreven.

Let op!

Als er een wijziging in de organisatie plaatsvindt, denk bijvoorbeeld aan het aftreden van bestuurders of een nieuwe bestuurder, dan moet deze wijziging doorgegeven worden voor het UBO-register. De termijn daarvoor is 7 dagen na de wijziging.