Doelgroepen

Schoolbesturen

Als schoolbestuur of college van bestuur draagt u de eindverantwoordelijkheid voor beslissingen, die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit van het bepalen van het schoolbeleid tot het aannemen van nieuw personeel. En van het zorgen voor huisvesting en onderwijsmiddelen tot het beheren van de financiën. Met enige regelmaat betreft het onderwerpen, die niet tot uw directe expertise behoren. Dat kan het besturen best lastig maken. Daarnaast kan het voorkomen dat u als schoolbestuur niet op één lijn kunt komen met de schoolleiding, de medezeggenschapsraad of uw raad van toezicht.

U kunt terugvallen op juridische experts die uw taal spreken

In zulke situaties is het fijn als u kunt terugvallen op juridische experts, die uw taal spreken en tegelijkertijd geworteld zijn in de onderwijssector. Cascade advocaten staat dagelijks schoolbesturen bij over de meest uiteenlopende onderwerpen. Onderstaand treft u een selectie aan van vragen en onderwerpen waarmee schoolbesturen bij ons aankloppen.

 • Waar moet een goed ontslagdossier aan voldoen en hoe moet dit zijn opgebouwd in situaties van disfunctioneren en/of verstoorde arbeidsrelatie?
 • Welke sanctiemogelijkheden heeft een schoolbestuur in het geval van ernstig plichtsverzuim of misdragingen van personeel (bijvoorbeeld fraude, bezit kinderporno, ongewenste omgang met leerlingen)?
 • Hoe om te gaan met een zieke werknemer in het onderwijs vanuit het perspectief van re-integratie? Hoe te handelen als de werknemer bijvoorbeeld weigert om de voorschriften van de bedrijfsarts op te volgen?
 • Hoe zit het bij ziekte met de financiële afwikkeling van bijvoorbeeld de transitievergoeding en mogelijke uitkeringsaanspraken?
 • Op welke vergoeding heeft een ontslagen medewerker recht en welke mogelijkheden zijn er om de kosten van een ontslag zo laag mogelijk te laten zijn?
 • Aan welke voorwaarden moet een ontslag voldoen om niet strijdig te zijn met de eisen van het Participatiefonds, zodat de kosten van de (bovenwettelijke) WW niet voor rekening van het schoolbestuur komen?
 • Welke mogelijkheden heeft de school om een leerling te schorsen of verwijderen, bijvoorbeeld als blijkt dat de leerling specifieke zorgbehoeften heeft, die de school niet kan bieden?
 • In welke gevallen mag een school een (nieuwe) leerling weigeren, bijvoorbeeld in het geval van een autistisch of hoogbegaafd kind?
 • Moet een schoolbestuur altijd gehoor geven aan de wensen van de ouders om een kind medicijnen te verstrekken op school, en hoe is de aansprakelijkheid op dit punt geregeld, bijvoorbeeld als er sondevoeding moet worden toegediend en er geen bevoegd arts op school aanwezig is?
 • Hoe moet rechtspositioneel worden omgegaan met gescheiden ouders? Moeten beide ouders bijvoorbeeld een inschrijvingsformulier ondertekenen als het kind wordt aangemeld op school? En moeten beide ouders worden geïnformeerd in het geval van ongeoorloofd verzuim?
 • Er is sprake van een geschil met een leerling over de afname van het examen, bijvoorbeeld omdat de leerling betrapt is met een spiekbriefje of omdat de leerling zich onterecht ziek heeft gemeld. Hoe moet je hier als schoolleiding mee omgaan?
 • Een aan een leerling verstrekte laptop wordt kapot ingeleverd. Welke mogelijkheden heeft de school om de kosten bij de leerling neer te leggen als er geen gebruikersprotocol door de leerling is ondertekend?
 • De gemeente investeert onvoldoende in een schoolgebouw met veel achterstallig onderhoud. Welke mogelijkheden zijn er om toch te kunnen beschikken over een goed functionerend en comfortabel schoolgebouw?
 • De school wil uitbreiden met kinderopvangfaciliteiten, maar kan het niet eens worden met de gemeente over de huurvergoeding. Welke mogelijkheden zijn er om de situatie vlot te trekken?
 • De school wordt geconfronteerd met een bekostigingssanctie. Hierbij wordt (een deel van) de rijksbekostiging ingehouden. Wordt deze sanctie terecht opgelegd, hoe kan dit een volgende keer worden voorkomen en welke beroepsmogelijkheden zijn er?
 • Binnen een schoollocatie moet fors bezuinigd worden en de vakbonden verwachten een sociaal plan. Hoe kan dit sociaal plan er voor het schoolbestuur zo optimaal mogelijk uitzien?
 • Welke mogelijkheden zijn er om de schoolbelangen zo goed mogelijk te verdedigen in het geval van reorganisaties, fusies of schooloverdracht?
 • In de organisatiestructuur blijken bestuur en toezicht onvoldoende gescheiden. Op welke wijze kan de organisatie, gezien haar schaal en complexiteit, het beste aan de governance-normen voldoen?
 • Hoe kan het schoolbestuur waarborgen dat de schoolorganisatie voldoet aan alle facetten rondom de nieuwe privacywetging, die in mei 2018 van kracht wordt?
 • Wat moet een schoolbestuur doen in geval van een datalek?
 • De medezeggenschapsraad heeft een negatief advies uitgebracht over de beoogde nieuwe samenwerking met een kinderopvangorganisatie. Kan de school aan dat advies voorbij gaan?
 • Het schoolbestuur heeft onenigheid met het samenwerkingsverband over de verdeling van additionele gelden. Waar hebben de scholen op basis van de gemaakte afspraken recht op?
 • De school heeft een melding van discriminatie ontvangen. Wat is de formele weg om met een dergelijke melding om te gaan?

Medezeggenschapsraden

Als lid van de medezeggenschapsraad praat u, samen met de andere leden van de medezeggenschapsraad, met het schoolbestuur over zaken als onder meer de schoolbegroting en de beleidsplannen. Samen met (andere) ouders, personeelsleden en, in het geval van het voortgezet onderwijs, leerlingen, doet u uw uiterste best om mee te denken met de schoolleiding en het schoolbestuur. Dat is niet altijd even makkelijk. Met name als u het niet met elkaar eens wordt. Dat kan het geval zijn bij zaken met veel impact, zoals bijvoorbeeld een fusie met een andere school of een schoolsluiting. Dan is het zaak om, te midden van alle emotie, het hoofd koel te houden. Hierbij kan het raadzaam zijn om juridische bijstand in te roepen van professionals. Als u hiervoor kiest, is het echter wel zo prettig als die professionals niet alleen goed thuis zijn in hun eigen vakgebied, maar tevens goed bekend zijn met de mores en sores in het onderwijs. De advocaten van Cascade advocaten zijn niet alleen goed in hun vak, ze kennen ook alle ins en outs van het onderwijs. En dat praat toch net even makkelijker, nietwaar?

Cascade advocaten wordt door medezeggenschapsraden gevraagd om te adviseren over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Onderstaand treft u een selectie aan van vragen en onderwerpen waarmee wij medezeggenschapsraden in de dagelijkse praktijk helpen.

 • Welke rechten heeft de medezeggenschapsraad als de school met sluiting wordt bedreigd? En welke maatregelen kunnen getroffen worden om opheffing van de school te voorkomen?
 • Welke mogelijkheden heeft de medezeggenschapsraad bij andere onderwerpen als zij het niet eens kan worden met de schoolleiding of het schoolbestuur, bijvoorbeeld bij het vaststellen van de vrijwillige ouderbijdrage, de samenstelling van de schoolgids of het ontslag van een directeur?
 • Het schoolbestuur is al bezig met de uitvoering van een ontslagbesluit over de schooldirecteur, terwijl de medezeggenschapsraad nog niet om advies is gevraagd. Hoe gaat de medezeggenschapsraad hiermee om?
 • De schoolleiding en de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad verschillen van mening over de vaststelling van het taakbeleid van de school. Wat is op dit vlak de jurisprudentie?
 • Kunnen in een organisatie met een zorgkant en een onderwijskant de verschillende medezeggenschapsstructuren met elkaar geïntegreerd worden?
 • De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft instemming verleend aan een besluit, waarvan de medezeggenschapsraad van de school vindt dat zij hier zelf over gaat. Is de medezeggenschapsraad aan de instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad gebonden?
Medezeggenschapsraden

Professionele bestuurders

Ook als professioneel bestuurder van een schoolbestuur heeft u soms juridisch advies nodig over uw positie. U kunt een meningsverschil krijgen met de raad van toezicht of met het toezichthoudend bestuur over bijvoorbeeld het te voeren beleid of uw beloning. Behalve bestuurder bent u zelf (in de meeste gevallen) ook werknemer, en dat maakt de rechtspositie van de bestuurder complex. Behalve de Wet Normering Topinkomens geldt soms de CAO voor bestuurders, maar soms ook een andere regeling. Ook in het arbeidsrecht heeft u als bestuurder een andere positie. Cascade kent uw positie en weet wat nodig is om uw belangen doeltreffend te behartigen. Wij hebben verschillende bestuurders succesvol bijgestaan in rijk geschakeerde situaties.

 • Ik kom over cruciale onderwerpen met de Raad van Toezicht niet op een lijn. Er dreigt een onwerkbare situatie te ontstaan. Hoe ga ik hiermee om?
 • Wanneer geldt voor mij als bestuurder de CAO Bestuuders VO of PO?
 • Welke relatie heb ik als schoolbestuurder ten opzichte van de raad van toezicht, en hoe kunnen bestuur en toezicht volgens de good governance code goed worden gescheiden?
 • Ik heb als bestuurder een conflict met de Raad van Toezicht. Voor de volgende vergadering staat mijn ontslag geagendeerd. Kan de raad van toezicht mij zomaar ontslaan?
20181009_Cascade-39

Werknemers

Als werknemer van een school zorgt u dat uw leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Het maakt daarbij niet uit of u dagelijks voor de klas staat of juist achter de schermen werkt, bijvoorbeeld als ICT-beheerder. Vanuit uw professie stelt u hoge eisen aan uzelf, in het belang van goed onderwijs aan de leerlingen van uw school. Soms kan er echter iets gebeuren, waarbij u lijnrecht tegenover de schoolleiding komt te staan, bijvoorbeeld in het geval van vermeend disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. In zo’n geval zoekt u houvast bij een professional, die zich kan inleven in uw situatie en als geen ander uw belangen kan behartigen. Cascade advocaten beschikt over 45 jaar ervaring in het onderwijs. Wij zetten ons graag in om, samen met u, tot de best denkbare oplossing te komen.

Veel ‘onderwijscollega’s’ zijn u reeds voorgegaan, zowel docenten als stafmedewerkers en ondersteunend personeel. Wij hebben hen onder meer geholpen met de volgende vragen en onderwerpen.

 • Welke beroepsmogelijkheden heb ik als medewerker bij een aangekondigd ontslag? Met welke argumenten kan een werknemer zijn ontslag aanvechten?
 • Ik heb een berisping ontvangen (of ben geschorst). Is deze schorsing of berisping terecht opgelegd?
 • Op welke vergoeding heb ik als werknemer recht bij ontslag?
 • Ik heb letsel opgelopen tijdens mijn werk. Kan de school hiervoor aansprakelijk worden gesteld?
 • Hoe zit het bij ziekte van de werknemer met de financiële afwikkeling van bijvoorbeeld de transitievergoeding en mogelijke uitkeringsaanspraken?
Een kringgesprek

Ouders

Ook als ouder(s) kunt u een geschil hebben met de school van uw kind(eren). Dit gaat vaak gepaard met emoties. Deze emoties vertroebelen niet zelden een heldere kijk op de situatie. Daarom is het fijn als u kunt sparren met iemand, die u helpt om de zaken scherp en in het juiste perspectief te zien. En die samen met u een duidelijk en realistisch doel formuleert, en hier met u naar toe werkt. Cascade advocaten is gewend om emoties van ouders om te zetten in heldere en realistische doelen, gericht op het succesvol beëindigen van het geschil. Wij staan ouders in hun geschil met de school op een groot aantal juridische issues bij.*

 • De school wil een kind van school verwijderen, maar de ouders zijn het hier niet mee eens;
 • Een leerling krijgt niet het onderwijs dat volgens de ouders past bij de individuele onderwijsbehoefte van de leerling;
 • De school heeft fouten gemaakt bij de examinering van de leerling, waardoor de leerling geen diploma krijgt;
 • Een school weigert een leerling in te schrijven, omdat de leerling niet op de school zou passen.

* Cascade advocaten werkt niet op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.

kinderen

Heeft u vragen? Neem direct contact met ons op.