Artikelen door Tessa Houben

Geen transitievergoeding bij herplaatsing?

Is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd als een langdurig arbeidsongeschikte werknemer na twee jaar ziekte wordt herplaatst in een andere functie met een lager salaris? Dat is de inzet van een rechtszaak waar de Hoge Raad zich binnenkort zal moeten buigen. Voordat de Hoge Raad uitspraak doet, brengt de advocaat-generaal advies uit over de voorliggende kwestie. Dit advies wordt door de Hoge Raad niet altijd gevolgd, maar is wel zwaarwegend en vormt een indicatie voor de uitspraak die de Hoge Raad gaat doen.

Coronavirus en verplichtingen werkgever/werknemer binnen het onderwijs

Over COVID-19, oftewel het coronavirus, heeft de overheid inmiddels bepaald dat dit een infectieziekte is als bepaald in de Wet publieke gezondheid. Het is belangrijk om te weten dat voor een ziekte als bedoeld in de Wet publieke gezondheid in de onderwijs CAO’s nadere verplichtingen zijn geregeld voor de werkgever en werknemer. Hieronder wordt dit nader uitgelegd.

Zal de fusietoets afgeschaft worden?

Zal de fusietoets afgeschaft worden? In de sectorwetten is geregeld onder welke voorwaarden een fusie voorafgaande toestemming van de minister van OCW behoeft. Afhankelijk van het aantal leerlingen of het aantal scholen is een fusie in het PO, VO en (V)SO al dan niet toetsplichting. Een toetsplichtige fusie kan onder een lichte fusietoets of een […]

Wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ aangenomen door de Tweede Kamer

In een eerder artikel op onze website heeft u kunnen lezen over het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen. Als dit voorstel wet wordt zijn scholen niet meer verplicht om een religieuze of levensbeschouwelijke richting te kiezen voor het oprichten van scholen. Daarnaast zal de belangstelling worden bepaald aan de hand van hetgeen ouders aangeven. […]

Nieuwe regeling aanpak onderwijsachterstanden vanaf 1 augustus 2019

Basisscholen hebben tot en met het huidige schooljaar twee soorten bekostiging ontvangen vanuit de rijksoverheid om onderwijsachterstanden tegen te gaan: bekostiging op basis van de gewichtenregeling en de regeling impulsgebieden. Het vaststellen van de leerlingengewichten gebeurde aan de hand van het ouderverklaringen waarin zij hun opleidingsniveau aangaven. In de afgelopen jaren is het toezicht op […]

Meer ruimte voor nieuwe scholen?

De vrijheid van onderwijs (artikel 23 Grondwet) is een vrijheid waarmee men een school kan oprichten. Die vrijheid wordt echter afgebakend door voorwaarden die in de wet- en regelgeving zijn opgenomen. Een van deze voorwaarden is dat een school een erkende religieuze of levensbeschouwelijke grondslag dient te hebben. Ouders en leerlingen herkennen zich niet altijd […]

Wel of geen transitievergoeding bij herplaatsing na twee jaar ziekte?

In veel gevallen oordeelt het UWV na twee jaar ziekte en bij meer dan 35% arbeidsongeschikt dat er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn bij de eigen werkgever en dat er geen uitzicht is op herstel binnen 26 weken. De werknemer krijgt hiermee een WIA-uitkering. Vervolgens gaat de werkgever doorgaans over tot beëindiging van het dienstverband en betaalt […]