Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Cascade advocaten

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Cascade advocaten: De gemeenschappelijke naam waaronder met ingang van 1 november 2018 de Cascade advocaten ondernemers naar buiten treden.
 • Cascade advocaten ondernemers: Cascade advocaten B.V. en Yandere Advocatuur. Naar één van de Cascade advocaten ondernemers wordt verwezen als de ‘Cascade advocaten ondernemer’.
 • Cascade advocaten B.V.: de besloten vennootschap Cascade advocaten (KvK 83284699), alsmede alle bij haar krachtens arbeidsovereenkomst werkzame advocaten en overige personeelsleden.
 • Honorarium: de financiële vergoeding die een Cascade advocaten ondernemer voor zijn werkzaamheden met de opdrachtgever is overeengekomen, exclusief BTW en verschotten.
 • Opdrachtgever: degene met wie de Cascade advocaten ondernemer een overeenkomst van opdracht aangaat.
 • Verschotten: de externe kosten die Cascade advocaten ondernemer specifiek ten behoeve van de opdrachtgever voldoet (zoals griffierecht en kosten ter zake van bijvoorbeeld deurwaarders, koeriersdiensten en het handelsregister).
 • Yandere Advocatuur: De eenmanszaak waaronder mevrouw mr. A. Yandere voor eigen rekening en risico een eenmanszaak drijft (64585107).

Artikel 2 toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan een Cascade advocaten ondernemer worden verstrekt, inclusief vervolgopdrachten, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, met uitsluiting van algemene voorwaarden welke door de opdrachtgever worden gehanteerd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van de vennoten van de Cascade advocaten ondernemer en al diegenen die voor c.q. in opdracht van de Cascade advocaten ondernemer werkzaam zijn c.q. zijn geweest, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst.

Artikel 3 opdracht en uitvoering

 1. De opdrachtgever gaat een overeenkomst aan met een Cascade advocaten ondernemer. Alle opdrachten worden verstrekt aan, en worden slechts aanvaard door de Cascade advocaten ondernemer die de opdracht van de opdrachtgever voor eigen rekening en risico heeft aanvaard.
 2. Een opdracht komt eerst tot stand, nadat deze door de Cascade advocaten ondernemer is aanvaard. De overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen zodra de Cascade advocaten ondernemer zijn/haar werkzaamheden aanvangt. Iedere opdracht wordt, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Cascade advocaten ondernemer die de opdracht aanvaard heeft.
 3. De opdrachtgever stemt er mee in dat de Cascade advocaten ondernemer de opdracht onder zijn of haar verantwoordelijkheid zo nodig laat uitvoeren door derden, zoals de andere Cascade advocaten ondernemer.
 4. De opdrachtgever kan uitsluitend de Cascade advocaten ondernemer aanspreken voor de vergoeding van schade voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht. Een opdracht aan de Cascade advocaten ondernemer houdt mede in afstand van het recht, voor zover rechtens mogelijk, om (i) de vennoten en/of medewerkers van de Cascade advocaten ondernemer, inclusief hun eventuele rechtsopvolgers, aansprakelijk te stellen, op welke grond dan ook, voor de vergoeding van schade voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht, alsmede (ii) enige rechtsmaatregel te treffen jegens de vennoten en/of medewerkers van Cascade advocaten, inclusief hun eventuele rechtsopvolgers, waaronder begrepen het leggen van beslag.
 5. De Cascade advocaten ondernemer is jegens de opdrachtgever gehouden de zorg te betrachten die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van hem/haar mag worden verwacht. De Cascade advocaten ondernemer kan niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat. Iedere opdracht wordt door de Cascade advocaten ondernemer uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Aan de wijze waarop aan een opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, kunnen derden geen enkel recht ontlenen en de opdrachtgever vrijwaart de Cascade advocaten ondernemer tegen aanspraken dienaangaande.

Artikel 4 inschakelen van derden

De Cascade advocaten ondernemer is bevoegd om, indien de Cascade advocaten ondernemer dat voor de goede uitvoering van de gegeven opdracht noodzakelijk acht, bij de uitvoering van de gegeven opdracht derden te betrekken. Een eventueel tekortschieten van deze derden kan slechts aan de Cascade advocaten ondernemer worden toegerekend, indien de Cascade advocaten ondernemer bij de keuze van deze derden niet zorgvuldig is geweest. Een door genoemde derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperking of –uitsluiting kan door de Cascade advocaten ondernemer namens de opdrachtgever worden aanvaard.

Artikel 5 vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart de Cascade advocaten ondernemer tegen alle aanspraken van derden alsmede de door de Cascade advocaten ondernemer in verband daarmede te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door de Cascade advocaten ondernemer voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 6 honorarium en kosten

 1. De opdrachtgever is aan de Cascade advocaten ondernemer voor de uitvoering van de opdracht een honorarium verschuldigd, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting. Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de door de Cascade advocaten ondernemer vast te stellen uurtarieven.
 2. Het uurtarief kan aan het begin van het kalenderjaar in verband met inflatie en kostenstijgingen worden aangepast. Indien deze aanpassing zou leiden tot een wijziging van het overeengekomen tarief binnen een periode van drie maanden na het geven van de opdracht, zal de aanpassing onmiddellijk na die periode ingaan. Naast het honorarium zullen verschotten in rekening worden gebracht.

Artikel 7 betalingsvoorwaarden

 1. De werkzaamheden van de Cascade advocaten ondernemer zullen periodiek en achteraf in rekening worden gebracht. De opdrachtgever is gehouden het bedrag van de declaratie uiterlijk 14 dagen na factuurdatum zonder opschorting, korting of verrekening te voldoen.
 2. De Cascade advocaten ondernemer is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een (aanvullend) voorschot te verlangen, alvorens de werkzaamheden worden aangevangen c.q. voortgezet. Betaalde voorschotten zullen worden verrekend bij tussentijdse of einddeclaraties.
 3. Betaling van declaraties van de Cascade advocaten ondernemer dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan 1,5% per maand verschuldigd. De opdrachtgever komt geen beroep toe op opschorting of verrekening.
 4. Alleen betaling door overmaking op de gestelde bank- of girorekeningen van de Cascade advocaten ondernemer dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
 5. Indien de Cascade advocaten ondernemer invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever.
 6. Indien de opdrachtgever een consument is, worden de kosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 5 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW.

De tarieven voor de incassokosten zijn als volgt:

Minimumtarief EUR 40,-

15% over eerste EUR 2.500,-

10% over volgende EUR 2.500,-

5% over volgende EUR 5.000,-

1% over volgende EUR 190.000,-

0,5% over het meerdere van de hoofdsom met en maximum van EUR 6.775,-

 1. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 75,-.
 2. Indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Cascade advocaten ondernemer zijn/haar werkzaamheden binnen de geldende regelgeving opschorten, nadat de opdrachtgever van het voornemen daartoe op de hoogte is gesteld. De Cascade advocaten ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 8 derdengelden

De Cascade advocaten ondernemer zal in de uitoefening van haar praktijk geen derdengelden in ontvangst nemen. Indien de Cascade advocaten ondernemer toch met derdengelden wordt geconfronteerd, draagt de Cascade advocaten ondernemer er zorg voor dat de gelden direct naar de rechthebbende worden overgemaakt.

Artikel 9 aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van de Cascade advocaten ondernemer, uit welken hoofde of terzake waarvan dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder dekking van de door de Cascade advocaten ondernemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van de Cascade advocaten. ondernemer onder die verzekering. Desgevraagd zal de Cascade advocaten ondernemer inlichtingen verstrekken over de (dekking onder de) door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de Cascade advocaten ondernemer aansprakelijk is voor fouten van door zijn/haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door de Cascade advocaten ondernemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. Indien, om welke reden ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de totale aansprakelijkheid van de Cascade advocaten ondernemer voor schade als gevolg van een tekortkoming onder de overeenkomst, onrechtmatige daad of uit andere hoofde beperkt tot vergoeding van uitsluitend directe schade en uitsluitend tot een bedrag gelijk aan twee maal het honorarium dat in de betreffende zaak is gedeclareerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 7.500,-. De Cascade advocaten ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen: verlies van winst, verlies van omzet, verlies of aantasting van gegevens, verlies van goodwill. Reputatieschade en/of gevolgschade is uitgesloten.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding in elk geval indien de Cascade advocaten ondernemer daarvan niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen drie maanden nadat de opdrachtgever bekend raakte of redelijkerwijze bekend kon zijn met de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade voortvloeit.

Artikel 10 bewaartermijn

Alle met de opdrachten gevormde dossiers zullen door de Cascade advocaten ondernemer gedurende vijf jaren fysiek en/of elektronisch worden bewaard, waarna deze dossiers in beginsel zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

Artikel 11 klachtenregeling

 1. Op de aan de Cascade advocaten ondernemer verstrekte opdracht is de klachtenregeling van Cascade advocaten van toepassing. De klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Cascade advocaten. Een schriftelijk exemplaar van de klachtenregeling wordt op verzoek toegezonden.
 2. Indien Cascade advocaten er niet in slaagt eventuele klachten van de opdrachtgever over de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, te beslechten, dan kan de opdrachtgever zijn klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Een schriftelijk exemplaar van het Reglement wordt op verzoek toegezonden.

Artikel 12 toepasselijk recht en formkeuze

 1. Op alle rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover de Geschillencommissie Advocatuur onbevoegd is, dienen geschillen te worden voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag, tenzij op grond van dwingendrechtelijke regels een andere rechter bij uitsluiting bevoegd is.

Artikel 13 overige bepalingen

De Cascade advocaten ondernemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Een wijziging en/of aanvulling bindt de opdrachtgever, maar niet eerder dan vanaf twee weken nadat de opdrachtgever schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Heeft u vragen? Neem direct contact met ons op.