cascade-onderwijsregelgeving

8 wijzigingen van de onderwijsregelgeving per 1 januari 2018 die u moet kennen

Nu de eerste schooldag van het nieuwe jaar er weer op zit, is het goed dat u zich als onderwijsbestuurder of -directeur bewust bent van een aantal wijzigingen in de onderwijsregelgeving die zijn ingegaan.

1 Subsidiemogelijkheid voor basisscholen om werkdruk te verlagen (PO/SO)

Voor primair en speciaal onderwijs is een subsidieregeling in het leven geroepen, die het mogelijk maakt financiële steun te krijgen om de werkdruk te verlagen. Per schoolbestuur is op basis van een in te dienen plan van aanpak 8.000 euro beschikbaar van het ministerie van OCW voor maatregelen. Het subsidieplafond bedraagt 400.000 euro. De subsidie wordt beschikbaar gesteld op basis van de volgorde van aanvraag, die geschiedt met een digitaal aanvraagformulier dat via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen beschikbaar wordt gesteld . Een schoolbestuur kan maximaal één subsidieaanvraag indienen en de subsidieaanvraag heeft betrekking op één school.

2 Raadplegen ouders bij fusie en sluiting school verplicht (PO/SO/VO)

Op 1 januari 2018 is de Wet toekomstbestendig onderwijsaanbod in werking getreden. Een van de gevolgen hiervan is dat er een achterbanraadpleging onder ouders moet plaatsvinden in geval van een overdracht of fusie van de school, of wijziging van het beleid ten aanzien daarvan. Een achterbanraadpleging is verder nodig bij een wijziging van (het beleid ten aanzien van) de grondslag van de school of omzetting van de school of van een onderdeel daarvan en bij een sluiting van de school. Zo wordt geborgd dat ouders bij deze ingrijpende besluiten ten volle zijn betrokken en vertegenwoordigd.

3 Richting veranderen kan zonder te voldoen aan stichtingsnorm (PO)

Ook is het als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet toekomstbestendig onderwijsaanbod  eenvoudiger om basisscholen om te zetten van openbaar naar bijzonder onderwijs of andersom. Dit geldt ook voor het veranderen van de richting van een school. Tenslotte wordt het makkelijker een school binnen de gemeentegrenzen te verplaatsen. Hiervoor is niet meer noodzakelijk dat aan de stichtingsnorm (minimaal 200 leerlingen) wordt voldaan. Door deze maatregelen kunnen schoolbesturen beter samenwerken in de regio, iets wat van groot belang is in gebieden met teruglopende leerlingenaantallen.

4 Samenwerkingsschool versoepeld (PO/SO/VO)

Vanaf 1 januari 2018 is het makkelijker voor openbare en bijzondere scholen om te fuseren tot een samenwerkingsschool. Het zogenoemde continuïteitscriterium (een van beide te fuseren scholen wordt met opheffing bedreigd) wordt verruimd. Dit is een pragmatische oplossing voor scholen in gebieden waar het aantal leerlingen afneemt. Er blijft een school beschikbaar én leerlingen krijgen onderwijs dat bij hun identiteit past. onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. Aan een samenwerkingsschool is een identiteitscommissie verbonden. Deze commissie adviseert over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het openbare karakter en de identiteit van de samenwerkingsschool.

5 Aanmeldleeftijd basisscholen op 3 jaar (PO/SO)

In de wet op het primair onderwijs staat al langer dat ouders hun kind bij een school kunnen aanmelden vanaf de dag dat het kind de leeftijd van drie jaar heeft bereikt. In de praktijk maken veel scholen de aanmelding van leerlingen op een jongere leeftijd mogelijk, en beslissen zij ook al voor het bereiken van de leeftijd van drie jaar over de toelating van leerlingen. De staatssecretaris heeft scholen de gelegenheid geboden om het kalenderjaar 2017 te gebruiken om hun aanmeldprocedure in overeenstemming te brengen met de wetgeving. Per 1 januari 2018 dient de aanmeldprocedure dus aan de wet te voldoen. Een aanmelding van een kind voorafgaand aan het bereiken van de leeftijd van 3 jaar moet worden gezien als een vooraanmelding. Scholen kunnen vooraanmelding mogelijk maken, maar dat is niet verplicht. Een vooraanmelding mag niet leiden tot een toelatingsbeslissing, en een vooraanmelding mag niet automatisch worden omgezet in een aanmelding.

6 Aanmelden op meerdere scholen mogelijk (PO/VO)

Volgens de wet mogen ouders hun kind aanmelden bij verschillende scholen tegelijk. Zij moeten dan bij de aanmelding (die schriftelijk moet plaatsvinden) aangegeven bij welke andere scholen zij hun kind hebben aangemeld. In de praktijk zijn er op gemeentelijk of regionaal niveau afspraken tussen schoolbesturen gemaakt die erop neer komen dat een leerling slechts op één school kan worden aangemeld. De staatssecretaris heeft scholen de gelegenheid geboden om het kalenderjaar 2017 te gebruiken om hun aanmeldprocedure in overeenstemming te brengen met de wetgeving. Per 1 januari 2018 dienen scholen een aanmelding dus ook te accepteren, indien de leerling in kwestie ook bij een andere school is aangemeld. Dit doet niet af aan de mogelijkheid voor scholen om voorrangsregels of een lotingssysteem te hanteren als het aantal aanmeldingen de beschikbare plaatsingsruimte op de school overtreft. Dergelijk beleid moet deugdelijk in de schoolgids zijn beschreven en consequent worden toegepast.

7 Rekentoets telt dit jaar ook op het vwo niet meer mee (VO)

De rekentoets wordt in het huidige schooljaar (2017-2018) wel afgenomen maar telt niet meer mee voor het behalen van het vwo-diploma. De wijziging heeft alleen effect voor het vwo. Voor leerlingen in het havo, vmbo en mbo telde de toets al niet mee.

8 Alle schoolleiders in Schoolleidersregister (PO)

In de CAO PO is afgesproken dat iedere schoolleider uiterlijk op 1 januari 2018 geregistreerd staat in het Schoolleidersregister PO. Schoolleiders die op 1 januari 2018 niet geregistreerd zijn kunnen volgens de cao hun directiefunctie niet meer vervullen. Het ontbreken van (her)registratie is een ontslaggrond (artikel 3.11.1 sub i en artikel 4.8 sub m van de CAO). Het schoolbestuur is in dit geval wel verplicht om een andere functie aan te bieden waarvoor de schoolleider wel gekwalificeerd is, mits deze functie beschikbaar is. Wanneer een schoolleider als gevolg van verwijtbaar handelen door de werkgever niet in staat is gesteld te voldoen aan de registratieplicht, en de schoolleider hierdoor schade lijdt binnen of direct aansluitend aan zijn dienstverband, is de werkgever die in gebreke is gebleven, aansprakelijk.